Класификация на пасивите.

Какво представляват пасивите?

Пасивите са основен обект на счетоводството, отразяват източниците на стопанските средства на предприятието. Характеризират различния произход и целево предназначение на активите. Те са тяхната противоположност и отразяват финансовата мощ на фирмата.

Прието е пасивите на предприятието да се представят главно в две групи: 

  • собствен капитал,
  • привлечен капитал:

І. Собственият капитал.

Представлява израз на вложеното имущество на собственика в осъществяваната от него дейност. Той включва:

Основния капитал

неговия размер се определя от номиналната стойност на основните дялове на собствениците.

Допълнителен капитал

формира се чрез допълнителни вноски на собствениците, от нови съдружници и част от реализираната печалба

Печалба

елемент от собствения капитал, характеризиращ финансовия резултат от дейността на предприятието. Тя съществува като неразпределена печалба от минали години и като реализирана печалба от текуща година.

Резерви

те служат като защитна мярка срещу нарушаване цяластта на основния капитал при евентуални, загуби от стопанска или друга дейност. С тяхна помощ се покриват рискове, гарантира сигурността и стабилността на предприятието.

Съществуват два вида резерви:

  • заканови резерви, които се създават на законно основание чрез заделяне на част от печалбата преди разпределянето и на дивиденти или за други цели
  • допълнителни резерви, които се използват за подсилване на собствените средства, спонсориране, стимулиране и социално подпомагане, увеличаване на основния и допълнителен капитал, и др.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар