Класификация на дълготрайните активи.

Активите - стопански средства.

Активите са основен обект на счетоводството, тъй като са стопанските средства на предприятието. Активите отразяват мощта на предприятието. Всички активи са групирани и систематизирани, за да може по- лесно да бъдат:
 • изучени
 • отчитани
 • съхранявани
 • използвани.
 

Активите се класифицират:

Основен критерии при делението на активите по признак на трайността.
 • според икономическата им същност
 • функционалната им роля в стопанския процеса.

Класификация на дълготрайните активи.

Дълготрайните активи имат материално веществен характер, обслужват стопанския процес на използване, не променят видимо първоначалната си форма, а се амортизират (износват или изхабяват).


І. Материални дълготрайни активи.

Тук влизат всички средства на труда на предприятието, които имат натурално веществен характер и се използват продължително време за дейността. Това са:
 1. Земи, гори и трайни насъждения
 2. Сгради, машини, съоръжения и оборудване
 3. Транспортни средства
 4. Стопански инвентар
 5. Работни и продуктивни животни
 6. Инвентарен амбалаж
 7. Производствени инструменти и др.

ІІ. Нематериални дълготрайни активи.

Това са стопанските средства, които обслужват продължително време дейността на предприятието, но нямат натурално веществен характер:
 1. Разходи за учредяване на предприятието и разширяване на дейността във връзка с увеличаване на капитала
 2. Програмни продукти
 3. Продукти от научна и развойна дейност, каквито могат да бъдат проекти за нови продукти, нови технологии и др.

ІІІ. Финансови дълготрайни активи.

Свързани са с дългосрочни инвестиции под формата на:
 1. Съучастия и дялове в други предприятия
 2. Ценни книжа с инвестиционен характер
 3. Предоставени дългосрочни заеми на други предприятия.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар