Привлечен капитал като част от пасивите.

Какво е привлечен капитал?

Привлеченият капитал изразява участието на чужди свободни парични средства и други активи в дейността на предприятието. То получава правото да владее, ползва и се разпорежда с тях за определен период от време. След изтичането му по- голяма част от тях, под формата на заеми и дългове, подлежат на връщане.

В предприятието привлечения капитал съществува под формата на:

І. Получени заеми, 

които отразяват стойностния размер на на временно привлечените чужди средства, необходими за осъществяване дейността на предприятието:
  1. Краткосрочни заеми са със срок на ползване до 1 год.
  2. Дългосрочни заеми за срок на ползване над 1 год.
  3. Облигационнете заеми са форма на привлечения капитал като общия им размер не може да бъде по- голям от размера на основния капитал.

ІІ. Задълженията 

Те са взаимоотношения по повод средства, които временно пребивават в предприятието, но са собственост на трети лица:
  1. Задължения към доставчици- при несъвпадение на времето на получаване на активите или извършването на услуга и времето на заплащане на тяхната равностойност.
  2. Задължения към персонала- за начисляване на работна заплата, предприятието работи на кредит от работниците до момента на изплащане на стойността на техния труд.
  3. Задължения по социално осигуряване- при начисляване на вноски за социално осигуряване на работниците и служителите в процент към брутния размер на работната им заплата.
  4. Задължения към бюджета- при начисляване на данъци и такси, които се привеждат по бюджетните сметки в дадени срокове.
  5. Задължения свързани с участия- при начисляване на дивиденти на съдружниците
  6. Други задължения- за начислени лихви, приети депозити, дадени гаранции и др.

ІІІ. Финансиране

То е безвъзмездно отпуснати средства на предприятието с определена цел, от бюджета или други предприятия. Тези средства не са свързани с с инвестиции, а с осъществяване на текущата дейност.
  1. Приходи от бъдещи периоди, които не участват във формирането на печалбата на предприятието. Най- често това са: Приходи от предсъбрани такси, получени предварително заеми и др.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар