Класификация на краткотрайните активи.

Какво са краткотрайните активи?

Краткотрайните активи обслужват стопанския процес за по кратък период от време, имат малка стойност и в процес на ползване променят видимо първоначалната си форма.
 

Какви видове краткосрочни активи има?

І. Материални запаси

 1. Материали- предмет на труда, които след обработка определят на новосъздадения в предприятието продукт на труда.
 2. Резервни части- те служат за подмяна и ремонт на машини, оборудване и др.
 3. Млади животни и животни за угояване
 4. Продукция- Краен резултат от производствената дейност.
 5. Стоки- готов продукт, който е готов за размяна
 6. Незавършено производство- материални запаси, които са все още в производството

ІІ. Вземания.

Това са стопански средства на предприятието, които все още не е получил:
 1. Вземания от продажби- продадени стоки, продукция или услуги, които пари предприятието трябва да получи от клиенти.
 2. Вземания от подотчетни лица- получени парични средства от персонала под формата на служебни аванси за командировки, за закупуване на активи и др
 3. Вземания по липси и начети- съставени начети за липси на пари от касата или др. стокоматериални ценности при установена виновност на материалноотговорно лице
 4. Вземания от съучастия- отчитане на полагащите се на предприятието дивиденти от съучастия в други предприятия
 5. Вземания от рекламации
 6. Вземания по съдебни спорове
 7. Други вземания с краткосрочен характер и др.

ІІІ. Финансови средства.

Това са краткосрочни активи под формата на парични средства и движими ценности:
 1. Парични средства в ЛЕВА, в касата и по сметки в банката
 2. Движими ценности
 • ценни книжа (краткосрочни инвестиции) обект на покупкопродажба са акции и облигации на фондовата борса
 • благородни метали и скъпоценни камъни

ІV. Разходи за бъдещи периоди.

Това са разходи, които извършваме през един отчетен период, но се отнасят за бъдещи отчетни периоди.

В. Загуба

Това е особен род актив. Получава се, когато за даден отчетен период разходите са повече от приходите. Покрива се за сметка на резервите, допълнителен капитал или основен капитал.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар