Предмет на счетоводната отчетност.

Предмет на счетоводството.

Предмет на счетоводната отчетност във фирмата е нейното имуществено състояние. А съвкупността от стопанските средства на предприятието (активите) и техните източници (пасивите) образуват имуществото на предприятието.

Стопанска дейност.

В определените сфери на обществения живот предприятията могат да осъществяват различни по своя характер дейности. Дейности свързани с производството на стоки и услуги, както в областта на
 • промишлеността, 
 • транспорта, 
 • търговията, 
 • строителството, 
също и в областта на
 • културата, 
 • здравеопазването, 
 • образованието и др.

Предприятията могат да бъдат малки, средни и големи. 

Но между предприятията съществува прилика, която ги обединява. Всички предприятия, за да осъществяват своята дейност разполагат със стопански средства, т.е. активи. Те имат конкретен състав и изпълняват определена функционална роля.

Има различни източници за получаване на стопански средства с право на ползване и разпореждане, средства на собственика, получени кредити от други банки или предприятия, задължения към доставчици и др.

Характеристики на предприятието.

Независимо от голямото разнообразие на имущественото състояние на различните предприятия, всяко едно от тях може да бъде характеризирано чрез:
 1. Стопанските средства или активите
 2. Източниците на стопанските средства или пасивите
 3. стопански операции и процеси
 4. стопанско- правните взаимоотношения или условните активи и пасиви.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар