Основни счетоводни принципи

Счетоводството се осъществява при спазване на два основни принципа:

  1. 1 принцип- Текущо начисляване- в момента, в който при издаване на фактура за приходи означава, че разхода е признат.
  2. 2 принцип- Действащо предприятие- в близко бъдеще не се очаква предприятието да преостанови дейността си или да съкрати разходите си.
Освен тези два основни счетоводни принципа в чл.4 ал.2 от закона са формирани и

други принципи, а те са:

  1. - Предпазливост- не бива да надценява активите си и да подценява пасивите си
  2. - Съпоставимост между приходи и разходи- трябва за съответен отчетен период приходите, които са отчетени да имат и съотвестващи им разходи.
  3. - Предимство на съдържанието пред правната норма- активът се отчита като актив, ако се използва от предприятието независимо от правната норма
  4. - Запазване на счетоводната политика за по продължително време- свързано е с изискването на съпоставимост между два съседни отчетни периода
  5. - Документиране на стопанските фактори и явления- изисква всяка стопанска операция да бъде отразена в първичен счетоводен документ.
Непрекъснато нараства значението на счетоводството
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар