Счетоводен баланс.

Стопански операции с активите и пасивите.

Осъществяваната от предприятието дейност е свързана с протичането на многобройни и разнообразни стопански операции. В резултат на това настъпват промени в стойностните размери на стопанските средства (активите) и техните източници (пасивите). За целите на ефективното ръководство на предприятието и вземането на целесъобразни управленски решения.
 
Възниква необходимостта от информация за имущественото му състояние към даден момент на определен период от време. Това се постига чрез способа на балансовото обобщаване, с помощта, на който се групират, обобщават и съпоставят стопанските средства и техните източници към определен момент и в стойност.

Съставяне на счетоводен баланс.

На практика използването на този способ се свежда до съставянето на счетоводен баланс. Чрез него се дава обобщена представа за стопанската и финансова мощ на предприятието към определена дата. Счетоводният баланс се съставя във формата на таблица, която има две части.
В едната са показани стойностните размери на активите, а в другата- на пасивите. Между двете части съществува равенство. Към счетоводния баланс се показват и стойностните размери на условните стопонски средства (активи) и техните източници (пасиви). Това допълва картината на имущественото състояние на предприятието.

Тъй като чрез тях намират израз стопанско- правните взаимоотношения на фирмата с други предприятия, физически или юридически лица и характеризират условията, при които осъществяват дейността.
--------------------------------------------------

Привлечен капитал като част от пасивите.

Какво е привлечен капитал?

Привлеченият капитал изразява участието на чужди свободни парични средства и други активи в дейността на предприятието. То получава правото да владее, ползва и се разпорежда с тях за определен период от време. След изтичането му по- голяма част от тях, под формата на заеми и дългове, подлежат на връщане.

В предприятието привлечения капитал съществува под формата на:

І. Получени заеми, 

които отразяват стойностния размер на на временно привлечените чужди средства, необходими за осъществяване дейността на предприятието:
 1. Краткосрочни заеми са със срок на ползване до 1 год.
 2. Дългосрочни заеми за срок на ползване над 1 год.
 3. Облигационнете заеми са форма на привлечения капитал като общия им размер не може да бъде по- голям от размера на основния капитал.

ІІ. Задълженията 

Те са взаимоотношения по повод средства, които временно пребивават в предприятието, но са собственост на трети лица:
 1. Задължения към доставчици- при несъвпадение на времето на получаване на активите или извършването на услуга и времето на заплащане на тяхната равностойност.
 2. Задължения към персонала- за начисляване на работна заплата, предприятието работи на кредит от работниците до момента на изплащане на стойността на техния труд.
 3. Задължения по социално осигуряване- при начисляване на вноски за социално осигуряване на работниците и служителите в процент към брутния размер на работната им заплата.
 4. Задължения към бюджета- при начисляване на данъци и такси, които се привеждат по бюджетните сметки в дадени срокове.
 5. Задължения свързани с участия- при начисляване на дивиденти на съдружниците
 6. Други задължения- за начислени лихви, приети депозити, дадени гаранции и др.

ІІІ. Финансиране

То е безвъзмездно отпуснати средства на предприятието с определена цел, от бюджета или други предприятия. Тези средства не са свързани с с инвестиции, а с осъществяване на текущата дейност.
 1. Приходи от бъдещи периоди, които не участват във формирането на печалбата на предприятието. Най- често това са: Приходи от предсъбрани такси, получени предварително заеми и др.
--------------------------------------------------

Класификация на пасивите.

Какво представляват пасивите?

Пасивите са основен обект на счетоводството, отразяват източниците на стопанските средства на предприятието. Характеризират различния произход и целево предназначение на активите. Те са тяхната противоположност и отразяват финансовата мощ на фирмата.

Прието е пасивите на предприятието да се представят главно в две групи: 

 • собствен капитал,
 • привлечен капитал:

І. Собственият капитал.

Представлява израз на вложеното имущество на собственика в осъществяваната от него дейност. Той включва:

Основния капитал

неговия размер се определя от номиналната стойност на основните дялове на собствениците.

Допълнителен капитал

формира се чрез допълнителни вноски на собствениците, от нови съдружници и част от реализираната печалба

Печалба

елемент от собствения капитал, характеризиращ финансовия резултат от дейността на предприятието. Тя съществува като неразпределена печалба от минали години и като реализирана печалба от текуща година.

Резерви

те служат като защитна мярка срещу нарушаване цяластта на основния капитал при евентуални, загуби от стопанска или друга дейност. С тяхна помощ се покриват рискове, гарантира сигурността и стабилността на предприятието.

Съществуват два вида резерви:

 • заканови резерви, които се създават на законно основание чрез заделяне на част от печалбата преди разпределянето и на дивиденти или за други цели
 • допълнителни резерви, които се използват за подсилване на собствените средства, спонсориране, стимулиране и социално подпомагане, увеличаване на основния и допълнителен капитал, и др.
--------------------------------------------------

Класификация на краткотрайните активи.

Какво са краткотрайните активи?

Краткотрайните активи обслужват стопанския процес за по кратък период от време, имат малка стойност и в процес на ползване променят видимо първоначалната си форма.
 

Какви видове краткосрочни активи има?

І. Материални запаси

 1. Материали- предмет на труда, които след обработка определят на новосъздадения в предприятието продукт на труда.
 2. Резервни части- те служат за подмяна и ремонт на машини, оборудване и др.
 3. Млади животни и животни за угояване
 4. Продукция- Краен резултат от производствената дейност.
 5. Стоки- готов продукт, който е готов за размяна
 6. Незавършено производство- материални запаси, които са все още в производството

ІІ. Вземания.

Това са стопански средства на предприятието, които все още не е получил:
 1. Вземания от продажби- продадени стоки, продукция или услуги, които пари предприятието трябва да получи от клиенти.
 2. Вземания от подотчетни лица- получени парични средства от персонала под формата на служебни аванси за командировки, за закупуване на активи и др
 3. Вземания по липси и начети- съставени начети за липси на пари от касата или др. стокоматериални ценности при установена виновност на материалноотговорно лице
 4. Вземания от съучастия- отчитане на полагащите се на предприятието дивиденти от съучастия в други предприятия
 5. Вземания от рекламации
 6. Вземания по съдебни спорове
 7. Други вземания с краткосрочен характер и др.

ІІІ. Финансови средства.

Това са краткосрочни активи под формата на парични средства и движими ценности:
 1. Парични средства в ЛЕВА, в касата и по сметки в банката
 2. Движими ценности
 • ценни книжа (краткосрочни инвестиции) обект на покупкопродажба са акции и облигации на фондовата борса
 • благородни метали и скъпоценни камъни

ІV. Разходи за бъдещи периоди.

Това са разходи, които извършваме през един отчетен период, но се отнасят за бъдещи отчетни периоди.

В. Загуба

Това е особен род актив. Получава се, когато за даден отчетен период разходите са повече от приходите. Покрива се за сметка на резервите, допълнителен капитал или основен капитал.
--------------------------------------------------

Класификация на дълготрайните активи.

Активите - стопански средства.

Активите са основен обект на счетоводството, тъй като са стопанските средства на предприятието. Активите отразяват мощта на предприятието. Всички активи са групирани и систематизирани, за да може по- лесно да бъдат:
 • изучени
 • отчитани
 • съхранявани
 • използвани.
 

Активите се класифицират:

Основен критерии при делението на активите по признак на трайността.
 • според икономическата им същност
 • функционалната им роля в стопанския процеса.

Класификация на дълготрайните активи.

Дълготрайните активи имат материално веществен характер, обслужват стопанския процес на използване, не променят видимо първоначалната си форма, а се амортизират (износват или изхабяват).


І. Материални дълготрайни активи.

Тук влизат всички средства на труда на предприятието, които имат натурално веществен характер и се използват продължително време за дейността. Това са:
 1. Земи, гори и трайни насъждения
 2. Сгради, машини, съоръжения и оборудване
 3. Транспортни средства
 4. Стопански инвентар
 5. Работни и продуктивни животни
 6. Инвентарен амбалаж
 7. Производствени инструменти и др.

ІІ. Нематериални дълготрайни активи.

Това са стопанските средства, които обслужват продължително време дейността на предприятието, но нямат натурално веществен характер:
 1. Разходи за учредяване на предприятието и разширяване на дейността във връзка с увеличаване на капитала
 2. Програмни продукти
 3. Продукти от научна и развойна дейност, каквито могат да бъдат проекти за нови продукти, нови технологии и др.

ІІІ. Финансови дълготрайни активи.

Свързани са с дългосрочни инвестиции под формата на:
 1. Съучастия и дялове в други предприятия
 2. Ценни книжа с инвестиционен характер
 3. Предоставени дългосрочни заеми на други предприятия.
--------------------------------------------------

Предмет на счетоводната отчетност.

Предмет на счетоводството.

Предмет на счетоводната отчетност във фирмата е нейното имуществено състояние. А съвкупността от стопанските средства на предприятието (активите) и техните източници (пасивите) образуват имуществото на предприятието.

Стопанска дейност.

В определените сфери на обществения живот предприятията могат да осъществяват различни по своя характер дейности. Дейности свързани с производството на стоки и услуги, както в областта на
 • промишлеността, 
 • транспорта, 
 • търговията, 
 • строителството, 
също и в областта на
 • културата, 
 • здравеопазването, 
 • образованието и др.

Предприятията могат да бъдат малки, средни и големи. 

Но между предприятията съществува прилика, която ги обединява. Всички предприятия, за да осъществяват своята дейност разполагат със стопански средства, т.е. активи. Те имат конкретен състав и изпълняват определена функционална роля.

Има различни източници за получаване на стопански средства с право на ползване и разпореждане, средства на собственика, получени кредити от други банки или предприятия, задължения към доставчици и др.

Характеристики на предприятието.

Независимо от голямото разнообразие на имущественото състояние на различните предприятия, всяко едно от тях може да бъде характеризирано чрез:
 1. Стопанските средства или активите
 2. Източниците на стопанските средства или пасивите
 3. стопански операции и процеси
 4. стопанско- правните взаимоотношения или условните активи и пасиви.
--------------------------------------------------

Основни счетоводни принципи

Счетоводството се осъществява при спазване на два основни принципа:

 1. 1 принцип- Текущо начисляване- в момента, в който при издаване на фактура за приходи означава, че разхода е признат.
 2. 2 принцип- Действащо предприятие- в близко бъдеще не се очаква предприятието да преостанови дейността си или да съкрати разходите си.
Освен тези два основни счетоводни принципа в чл.4 ал.2 от закона са формирани и

други принципи, а те са:

 1. - Предпазливост- не бива да надценява активите си и да подценява пасивите си
 2. - Съпоставимост между приходи и разходи- трябва за съответен отчетен период приходите, които са отчетени да имат и съотвестващи им разходи.
 3. - Предимство на съдържанието пред правната норма- активът се отчита като актив, ако се използва от предприятието независимо от правната норма
 4. - Запазване на счетоводната политика за по продължително време- свързано е с изискването на съпоставимост между два съседни отчетни периода
 5. - Документиране на стопанските фактори и явления- изисква всяка стопанска операция да бъде отразена в първичен счетоводен документ.
Непрекъснато нараства значението на счетоводството
--------------------------------------------------

Същност на счетоводната отчетност

Поява на счетоводство.

Счетоводството се е появило през 1494 год. от Лука Пачиоли, който е Венециански монах- математик и се счита за създател на двустранното счетоводно записване. Принципите, които той използва остават и до днес. У нас за първи път счетоводството се появява в Свищовската гимназия през 1894 год. под името Книговодство. Появата на счетоводството по времето на италианския ренесанс е не случайно, а е породено по нуждите на търговците да знаят сметките си (какво печелят и какво губят).

Нужда от счетоводство.

"Счетоводството е едно от най- великите открития на човешкия гений, което всеки добър стопанин трябва да въведе в стопанството си" е казал Гьоте. За да осъществява своя бизнес, собственикът се нуждае от информацията за ресурсите, с които разполага и за измененията настъпващи с тях.Такава информация осигурява счетоводната отчетност.

Същност на счетоводството.

Счетоводството по своята същност представлява система за непрекъснато наблюдение, количествено измерване и регистриране в натура и стойност на стопанската операция с цел осигоряване на специфична информация за имуществото и капитала на фирмата, която да се използва за целите на мениджмънта, т.е. за вземане на управленски решение.
раства значението на счетоводството.
--------------------------------------------------