Счетоводен баланс.

Стопански операции с активите и пасивите.

Осъществяваната от предприятието дейност е свързана с протичането на многобройни и разнообразни стопански операции. В резултат на това настъпват промени в стойностните размери на стопанските средства (активите) и техните източници (пасивите). За целите на ефективното ръководство на предприятието и вземането на целесъобразни управленски решения.
 
Възниква необходимостта от информация за имущественото му състояние към даден момент на определен период от време. Това се постига чрез способа на балансовото обобщаване, с помощта, на който се групират, обобщават и съпоставят стопанските средства и техните източници към определен момент и в стойност.

Съставяне на счетоводен баланс.

На практика използването на този способ се свежда до съставянето на счетоводен баланс. Чрез него се дава обобщена представа за стопанската и финансова мощ на предприятието към определена дата. Счетоводният баланс се съставя във формата на таблица, която има две части.
В едната са показани стойностните размери на активите, а в другата- на пасивите. Между двете части съществува равенство. Към счетоводния баланс се показват и стойностните размери на условните стопонски средства (активи) и техните източници (пасиви). Това допълва картината на имущественото състояние на предприятието.

Тъй като чрез тях намират израз стопанско- правните взаимоотношения на фирмата с други предприятия, физически или юридически лица и характеризират условията, при които осъществяват дейността.
--------------------------------------------------